Sök
  • Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Välkommen på årsmöte i SFDK! Tisdag 31/3 2019 kl. 18:00 i Idrottens Hus, adress Skansbrogatan 7 (T-bana Skanstull). Anmälan till årsmötet sker via e-post till denna adress, senast den 28/3. Klubben bjuder på kaffe och smörgås, därav anmälan. Vi träffas kl 18:00 och har årsmöte därefter. Medlemsavgiften för 2020 på 250 kr (aktiv domare på någon nivå), 50 kr (passiv medlem som slutat döma helt, eller flyttat till annat distrikt) skall vara erlagd innan mötet till Swish 123 634 94 84 eller bankgiro 5204-8899. Dagordning för mötet: Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: - Fastställande av röstlängd för mötet. - Val av ordförande och sekreterare för mötet - Val av protokolljusterare tillika rösträknare. - Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. - Fastställande av föredragningslista. - Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret. - Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. - Fastställande av medlemsavgifter. - Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett år. b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande. - Övriga frågor Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma på årsmötet och göra sin röst hörd. Det är ni medlemmar som gör klubben!


Styrelsen i SFDK


20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla